รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางปิยมาศ คเชนทร์กำแหง

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรผสมผสาน

ผลงาน

เป็นผู้มีมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาใช้ในการปฏิบัติและเผยแพร่ โดยใช้ครอบครัวต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใช้วิธีการปฏิบัติจริง เข้าใจง่าย ไม่ล้าหลัง ทำได้ง่าย ใช้วัสดุนื้องถิ่น โดยใช้พื้นที่เพียง ๒๐๐ ตารางวา

ที่อยู่

75 หมู่ที่ 1 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80180

<< ย้อนกลับ