รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางปิยมาศ คเชนทร์กำแหง

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรผสมผสาน

ผลงาน

องค์ความรู้ ๑. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติ และเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่น เป็นครอบครัวต้นแบบการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๒. การสร้างเครือข่ายในชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มแปรรูปพริก กลุ่มปลูกผักหลังฤดูเก็บเกี่ยว ผลงานโดดเด่น ครูปิยมาศ คเชนทร์กำแหง เป็นผู้มีมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาใช้ในการปฏิบัติและเผยแพร่ โดยใช้ครอบครัวต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใช้วิธีการปฏิบัติจริง เข้าใจง่าย ไม่ล้าหลัง ทำได้ง่าย ใช้วัสดุท้องถิ่น โดยใช้พื้นที่เพียง 200 ตารางวา การถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจ หน่วยงานต่าง ๆ ในระบบและนอกระบบ และตามอัธยาศัย จำนวน 1,200 คน โดยผู้รับการถ่ายทอดสามารถนำความรู้ไปใช้จำนวน 300 คน และสร้างเครือข่าย ได้แก่ 1. เครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 19 คน 2. เครือข่าย กลุ่มแปรรูปพริก จำนวน 20 คน 3. เครือข่าย กลุ่มแปรรูปพริกหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จำนวน 35 คน การเก็บเกี่ยวจำนวน 35 คน

ที่อยู่

75 หมู่ที่ 1 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80180

<< ย้อนกลับ