รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูอดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑโฒ)

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ประเพณีและพิธีกรรมล้านนา

ผลงาน

องค์ความรู้ พระครูอดุลสีลกิตติ์เป็นพระสงฆ์ที่ทรงภูมิปัญญา เป็นผู้รอบรู้ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณีพิธีกรรม และวัฒนธรรมล้านนา มีความเชี่ยวชาญในการเทศนาธรรม ทำนองต่าง ๆ โดยเฉพาะการเทศน์มหาชาติแบบล้านนา การประพันธ์บทร้อยกรองและเขียนตำราทางวิชาการล้านนาคดี ตลอดจนการคิดคำนวณ และจัดทำปฏิทินล้านนา อนุรักษ์โบราณวัตถุและรวบรวมคัมภีร์โบราณ องค์ความรู้ทั้งมวลของท่านได้ถ่ายทอดเผยแพร่ไปสู่ชุมชนและผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๔๐ ปีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลต่อการพัฒนาคนและสังคมโดยรวม ผลงานโดดเด่น พระครูอดุลสีลกิตติ์ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญประเพณีและพิธีกรรม สำหรับการเทศนาธรรมได้ฝึกฝนตั้งแต่เป็นสามเณร (อายุได้ ๑๔ ปี) ได้แสดงแก่พุทธศาสนิกชนตามความเชี่ยวชาญ ๔ แบบ ดังนี้ ๑) เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการเทศนา ๒) มีความเชี่ยวชาญในด้านพิธีกรรมล้านนา ๓) มีความสามารถด้านภาษาและวรรณกรรม ๔) ริเริ่มคิดคำนวณปฏิทินล้านนา และ ๕) ออกแบบเสนาสนะในวัด ตามศิลปะภาคกลางและล้านนา

ที่อยู่

วัดธาตุคำ เลขที่ ๑๔ ถนนสุริยวงษ์ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ ๕๐๐๐๐

<< ย้อนกลับ