รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูพิทักษ์ธรรมากร (สวัสดิ์ บำรุงแจ่ม)

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ประเพณีและพิธีกรรมล้านนา

ผลงาน

องค์ความรู้ พระครูพิทักษ์ธรรมากร เป็นผู้ทรงภูมิปัญญาและเชี่ยวชาญด้านประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการเทศน์กัณฑ์มัทรี เทศนาแบบโบราณล้านนา (แหล่มหาชาติ) ด้วยวาทะที่เฉียบคมแฝงด้วยคำสอนที่ลึกซึ้ง สามารถประพันธ์ร่าย ค่าวกะโลง คำเวนตาน คำเชิญ คำอาราธนาฯ ด้นร่ายสด ที่ทันต่อเหตุการณ์ องค์ความรู้ที่พระครูพิทักษ์ธรรมากรได้สั่งสมมามากกว่า ๔๐ ปีเป็นที่ประจักษ์ และได้ถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียน ตลอดจนประชาชนได้เรียนรู้ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไว้เป็นมรดกของชาติต่อไป ผลงานโดดเด่น พระครูพิทักษ์ธรรมากร มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านพิธีกรรมเทศนาล้านนา มุ่งต้องการให้เยาวชน ประชาชนทุกเพศทุกวัย เข้าใจและเรียนรู้หลักธรรมคำสอน และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน องค์ความรู้ที่พระครูฯ ได้สั่งสมมาตั้งแต่เป็นสามเณรนานนับ ๔๐ ปีเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมนานับประการ ดังนี้ • เชี่ยวชาญการเทศน์กัณฑ์มัทรี ๒๖ ใบลาน ๗๙ คาถา โดยจะร่ายกาพย์เป็นการอารัมภบทก่อน หลังจากนั้นจึงเทศน์ตามลำ ดับธรรมะ ซึ่งแต่ละกัณฑ์จะแฝงด้วยธรรมะ • เชี่ยวชาญการเทศนาแบบโบราณล้านนา (แหล่มหาชาติ) และปาถกถาธรรม โดยเฉพาะการเทศนาสามารถใช้ปฏิภาณในการด้นร่าย ด้นแหล่มหาชาติได้โดยฉับพลันตามบริบทตามสถานการณ์ในขณะนั้น การเทศนาของท่านมีสำ นวนโวหารไพเราะน่าฟัง มีคติธรรมคำ สอนสอดแทรกตลอดเวลา จึงเป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนทั่วไป • เชี่ยวชาญการประพันธ์ ร่าย ค่าวฮ่ำ ค่าวกะโลง คำอาราธนาศพขึ้นปราสาท คำเวนตาน ฯลฯ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีต่างๆ ซึ่งสอดแทรกข้อคิดคำสอนตามหลักธรรม เป็นการปลูกฝังคุณธรรม อริยธรรมสร้างสรรค์ความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมโลก ผลงานที่สร้างสรรค์ได้แก่ คำ ค่าวปู่เฒ่าสอนหลาน บทเวนตานทั้งภาษาไทยและภาษาล้านนา หนังสือค่าวฮ่ำกะโลง (โคลง) คำอาราธนาศพขึ้นปราสาท ฯลฯ

ที่อยู่

วัดบ้านแจ่ม เลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ ๕๑๐๐๐

<< ย้อนกลับ