รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเกรียงศักดิ์ แรกข้าว

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ประเพณีและพิธีกรรมล้านนา

ผลงาน

มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นผู้นำด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ศาสนพิธีล้านนา ซึ่งมีแบบแผนที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีของล้านนา เช่น พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ล้านนา พิธีสืบชะตา พิธีส่งเคราะห์ส่งแถน เป็นผู้สืบสานอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมไว้ ด้วยการถ่ายทอดและเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนและชุมชน ผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม

ที่อยู่

22/2 ม.14 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ 56000

<< ย้อนกลับ