รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสิงห์แก้ว วงค์มูล

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

การขับซอพื้นบ้านและการสู่ขวัญ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสิงห์แก้ว วงค์มูล เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการขับซอ และการสู่ขวัญแบบล้านนาด้วย น้ำเสียงกังวาน จับใจผู้ฟัง สามารถประพันธ์บทสู่ขวัญ และบทซอ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คำ สอนทางศาสนา เป็นคุณประโยชน์ช่วยเตือนสติแก่คนในสังคมด้วยความต้องการสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีพิธีสู่ขวัญ จึงได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ แก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผลงานของเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ผลงานโดดเด่น ครูสิงห์แก้ว วงค์มูล เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการซอและด้านพิธีกรรมการสู่ขวัญในงานสำคัญ ต่าง ๆ ด้วยความมีน้ำเสียงอันไพเราะตั้งแต่ครั้งเมื่อเป็นนักเทศน์ จึงทำให้มีเสน่ห์เป็นที่น่าสนใจ ด้วยข้อคิด คติธรรม ทำให้ได้รับการยอมรับจากสังคมมาโดยตลอด ดังนี้ ๑. สามารถแต่งสู่ขวัญ ด้วยน้ำ เสียงที่กังวาล และความสมบูรณ์ของทำนองการสู่ขวัญ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น โดยนำเอาสถานการณ์รอบข้างมาเป็นจุดเด่นในการสู่ขวัญ และปรับใช้กับคำ นองการสู่ขวัญที่ได้ศึกษาและสืบทอดมา มีทั้งหมด ๔ ทำนอง ได้แก่ ทำนองนกเขาเหิน ทำนองมะนาวล่องของ ทำนองน้ำ ดั้นท่อ ทำนองพร้าวไกวใบ การประกอบพิธีสู่ขวัญของสิงห์แก้ว วงค์มูล ที่ได้รับความนิยมและสร้างชื่อเสียงให้กับตนและจังหวัดเชียงราย มีดังนี้ • สู่ขวัญนาค ผู้บวชใหม่ในแต่ละปีที่เจ้าภาพงานในจังหวัดเชียงรายจัดการบวช เช่น บวชภาคฤดูร้อน บวชช่วงเข้าพรรษา หรือพระสงฆ์ที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ • สู่ขวัญนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในสถานศึกษา และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น • สู่ขวัญแขกผู้มาเยือน ซึ่งเป็นแขกคนสำคัญของจังหวัดเชียงราย สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ • สู่ขวัญผู้ป่วย เป็นพิธีสู่ขวัญเพื่อให้กำลังใจกับผู้ที่ไม่สบายในชุมชน หรือหมู่บ้านต่าง ๆ ๒. เป็นผู้มีความรู้ทางด้านภาษาล้านนาที่ใช้ในการแต่งบทซอบทค่าว บทจ๊อย เน้นความเป็นภาษาพื้นบ้านล้านนาที่มีเอกลักษณ์ สวยงามและมีความหมาย โดยนำภาษาล้านนาที่ใกล้สูญหายมาเผยแพร่และอธิบายความหมายให้แก่เยาวชนเพื่อจะได้สัมผัส และรู้คุณค่าของภาษาถิ่น ๓. ความสามารถในการอ่านค่าว แต่งค่าว และบทจ๊อย โดยอาศัยพื้นฐานในการขับซอและการแต่งบทซอมาปรับกับการแต่งค่าว เพื่อใช้ในการแสดงการจัดรายการทางวิทยุ

ที่อยู่

๒๘ หมู่ที่ ๘ บ้านดอยสะเก็น ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ ๕๗๐๐๐

<< ย้อนกลับ