รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสิงห์แก้ว วงค์มูล

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

การขับซอพื้นบ้านและการสู่ขวัญ

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการขับซอและการสู่ขวัญแบบล้านนาด้วยน้ำเสียงกังวาน จับใจผู้ฟัง สามารถประพันธ์ บทสู่ขวัญ และบทซอ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คำสอนทางศาสนา เป็นคุณประโยชน์ ช่วยเตือน สติแก่คนในสังคมด้วยความต้องการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีพิธีสู่ขวัญ จึงได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ แก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผลงานของเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

ที่อยู่

28 ม.8 บ.ดอยสะเก็น ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57000

<< ย้อนกลับ