รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูสุตสุนทรธรรม

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสาน

ผลงาน

องค์ความรู้ พระครูสุตสุนทรธรรม ออกบรรพชาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีพระครูพรหมสารภิรมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค จากสำนักเรียนประจำจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เทศนาสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกา ร่วมกับผู้นำชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการดำรงตนอยู่ในระเบียบวินัยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชาวบ้านยึดมั่นสืบทอดปฏิบัติตามประเพณีอีสาน วัยรุ่นในชุมชนปลอดจากยาเสพติด สร้างสาธารณสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ พระครูสุตสุนทรธรรม เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา และประเพณีอีสาน เป็นผู้นำด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นทำให้ชุมชนเกิดความสามัคคีโดยยึดหลักฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ ในการปฏิบัติตามประเพณี ผลงานโดดเด่น พระครูสุตสุนทรธรรม เป็นผู้นำด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ปลูกฝังให้ชุมชนปฏิบัติตามจารีตประเพณีตามฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชุมชนให้มีความรัก สามัคคี ยึดมั่นอนุรักษ์ในประเพณีท้องถิ่น ปลูกฝังให้ชุมชนน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต จัดแหล่งเรียนรู้แบบธรรมชาติ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่าและสาธารณสถาน เป็นพระอุปถัมภ์เครื่องอุปกรณ์บริโภค วัสดุ อุปกรณ์ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น และได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีกิจกรรมเด่นคือ การสอนตีกลองยาว และขับร้องสรภัญญ์

ที่อยู่

๔๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40170

<< ย้อนกลับ