รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูสุตสุนทรธรรม

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสาน

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปรัชญาศาสนา และประเพณีอีสาน เป็นผู้นำด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเกิดความสามัคคีโดยยึดหลักฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ในการปฏิบัติตามประเพณี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อสังคม

ที่อยู่

9 ม.4 บ้านนาเลาะ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40170

<< ย้อนกลับ