รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายถาวร เชื้อบุญมี

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผู้นำฮีตครองประเพณีท้องถิ่น

ผลงาน

องค์ความรู้ คุณพ่อของครูถาวร เชื้อบุญมี ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำทางด้านวัฒนธรรมจารีตประเพณีตลอดเวลา ในวัยเด็กตั้งแต่เกิดมาก็เห็นคุณพ่อทำหน้าที่เป็นเจ้าพ่อกวนแล้ว ในการทำหน้าที่นั้นได้มีโอกาสติดตามคุณพ่อไปทุกที่ตามความเหมาะสม ด้วยความใฝ่รู้ว่าคุณพ่อทำอะไร ขณะนั้นเป็นเพียงการต้องการรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณพ่อเท่านั้น ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละสถานการณ์แต่ละประเพณีในฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ จะไม่เหมือนกันรวมทั้งผู้มาร่วมงานพิธีของแต่ละครั้งนั้นประกอบไปด้วยบุคคลหลายประเภทที่มีความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อความเป็นผู้นำของท่าน ทำให้ได้ซึมซับการทำหน้าที่ของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านทำหน้าที่ของความเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของคุณพ่อ ที่คนในชุมชนเรียกกล่าวขานในนามเจ้าพ่อกวน ซึ่งท่านปฏิบัติหน้าที่ความเป็นผู้นำซึ่งเป็นศูนย์รวมในด้านความเชื่อด้านจิตใจเกิดจากความเคารพนับถือซึ่งท่านปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีโดยรักษาศีล ๘ อย่างเคร่งคัด ทำให้สังคมเกิดความเลื่อมใสให้ความเคารพนับถือ ศรัทธาที่มีต่อการเป็นผู้นำรักษ์จารีตประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนเป็นระยะเวลาอันยาวนานสืบเนื่องต่อกัน ผลงานโดดเด่น ครูถาวร เชื้อบุญมี (เจ้าพ่อกวน) เป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญทางด้านศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผสมผสานระหว่างความเชื่อความศรัทธราต่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์ในวิญญาณเจ้านาย กับความเชื่อตามแนวพุทธศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ ความศรัทธาของชาวอำเภอด่านซ้ายที่มีต่อเจ้าพ่อกวนได้แก่ พิธีไหว้หิ้งเจ้าเมืองวัง เจ้าเมืองกลาง พิธีนมัสการเจดีย์ศรีสองรัก พิธีเลี้ยงหอหลวง พิธีเลี้ยงหอน้อย พิธีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน พิธีแห่ผาสาทผึ้ง และพิธีจุดประทีปโคมไฟองค์ประกอบของพิธีกรรม

ที่อยู่

94/1 ม.3 บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ 42120

<< ย้อนกลับ