รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายถาวร เชื้อบุญมี

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผู้นำฮีตครองประเพณีท้องถิ่น

ผลงาน

เกิดในครอบครัวที่เป็นผู้นำด้านฮีตครองประเพณีท้องถิ่นอำเภอด่านซ้าย ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จารีตประเพณี ทำให้ชุมชนชาวด่านซ้ายและจังหวัดใกล้เคียงยึดมั่นในหลักการประพฤติปฏิบัติ ตามฮีตครอง จนเป็นชุมชนเข้มแข็งในด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่างยั่งยืน

ที่อยู่

94/1 ม.3 บ้านเดิ่น ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ 42120

<< ย้อนกลับ