รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายผดุงศักดิ์ ศิริมาตย์

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

หมอดูแผ่นผ้าหมอฮูฮา

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูผดุงศักดิ์ ศิริมาตย์ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเขียนแผ่นผ้าประกอบคำพยากรณ์หมอดูฮูฮา ได้นำภูมิปัญญาดังกล่าวไปขยายผลเพื่อการประกอบอาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไปทั้งบรรชิตและคฤหัสถ์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ยิ่งต่อสังคมโดยรวม ครูผดุงศักดิ์ ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดศรีภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้เล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัย ฝึกฝนข้อธรรมปฏิบัติจนสอบไล่ได้นักธรรมโท ด้วยปฏิปทา เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนญาติโยม พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสจึงมีความเมตตาอนุเคราะห์แนะนำถ่ายทอดจนเป็นพระนักเทศน์ เล่าเรียนวิชาดูฤกษ์ดูยาม หักไม้ใส่ย่าม ทำนายทายทัก หมอดูฮูฮาอันแม่นยำ จากนั้นได้ฝึกฝนเขียนแผ่นผ้าเพื่อประกอบคำพยากรณ์ จนเป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไปจากประสบการณ์และความสามารถพอที่จะเอาวิชานี้เลี้ยงชีพได้ จึงลาสิกขาบทออกมาตั้งสำนักหมอดูฮูฮา เป็นที่พึ่งพาทางใจและคอยแก้ปัญหาชี้แนะแนวทางสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ท้อแท้ชีวิตได้พบแสงสว่างแห่งภูมิปัญญาสืบไป ผลงานโดดเด่น ครูผดุงศักดิ์ มีความเป็นผู้นำทางปัญญา เคยบวชเรียนศึกษาธรรมปฏิบัติมีจิตวิทยาในการสร้างศรัทธาแก่บุคคลทั่วไปด้วยจิตที่เป็นสาธารณะ ด้วยสมาธิ และปัญญา ตลอดจนภูมิปัญญาในการดูฤกษ์-ยาม ทำนายทายทัก และพยากรณ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนตลอดจนเขียนแผ่นผ้าเพื่อเป็นมาตรฐานการทำนายในการช่วยคิดแก้ไขปัญหาเสนอแนะแนวทางในการดำรงค์ชีวิตอันเกิดจากภูมิปัญญาที่เป็นความสามารถเฉพาะตัว

ที่อยู่

๘๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ ๔๑๒๒๐

<< ย้อนกลับ