รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายผดุงศักดิ์ ศิริมาตย์

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

หมอดูแผ่นผ้าหมอฮูฮา

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเขียนแผ่นผ้าประกอบคำพยากรณ์หมอดูฮูฮา ได้นำภูมิปัญญาดังกล่าวไปขยายผลเพื่อการประกอบอาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไปทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นประโยชน์ยิ่งต่อสังคมโดยรวม

ที่อยู่

89 ม.4 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 41220

<< ย้อนกลับ