รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมชาย ศรีสุข

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

วิถีชีวิตกะเหรี่ยง

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสมชาย ศรีสุข เป็นชาวกะเหรี่ยง มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องชนเผ่าของตนเป็นอย่างดี ชีวิตครอบครัวของครูเริ่มต้นตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวกะเหรี่ยงอย่างแท้จริง ทำให้ครูสมชายเกิดความคิดที่อยากจะเก็บรวบรวมและบันทึกเรื่องราวศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชนเผ่าไว้เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้ และบางประเพณีที่กำลังเสื่อมสูญไป ท่านก็ได้พยายามที่จะปลุกสำนึกรักของคนในพื้นถิ่น ให้กลับมามีความสนใจปฏิบัติเช่น บรรพบุรุษ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมีอารยธรรมของคนเผ่าต่าง ๆ ที่อยู่ตามแนวชายแดน ตัวอย่างเช่น ประเพณีการทำบุญของชนเผ่ากะเหรี่ยงที่ต้องใช้ขนมชนิดต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละงาน หรือประเพณีการฟาดข้าวของชาวกะเหรี่ยง ที่จะมีการลงแขกทำการฟาดข้าว และมีการเต้นรำประกอบเรียกว่า “รำตง” หรือการบวชลูกแก้ว ที่มีธรรมเนียมปฏิบัติคล้ายกับการบวชลูกแก้วของชาว “ไทยรามัญ” จังหวัดราชบุรี ซึ่งต่างก็มีที่มาอันยาวนาน ผลงานโดดเด่น ครูสมชาย ศรีสุข จึงได้มีแนวคิดจะฟื้นฟู และอนุรักษ์ให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นและสืบทอดต่อไป จึงตั้งชมรมชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโดยมีสมาชิกทุกหมู่บ้านมาร่วมประชุม โดยมติคณะกรรมการเลือกครูสมชาย ศรีสุข เป็นประธาน มีคณะกรรมการมาประชุมทุกเดือน ที่ประชุมทุกครั้งจะเน้นการฟื้นฟูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่อยู่

67 ม.3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ 71240

<< ย้อนกลับ