รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมชาย ศรีสุข

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

วิถีชีวิตกะเหรี่ยง

ผลงาน

เป็นชาวกะเหรี่ยง มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องชนเผ่าของตนเป็นอย่างดี นับเป็นเอตทัคคะ ที่มิเพียงชนชาวกะเหรี่ยงเท่านั้น นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ต้องการสืบค้นเรื่องราวของชนเผ่า กะเหรี่ยงต่างก็ต้องเดินทางมาสืบค้นเรื่องราวจากครูอยู่เสมอ

ที่อยู่

67 ม.3 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ 71240

<< ย้อนกลับ