รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสงัด ศรีสุขโข

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

การจัดการชีววิถี

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสงัด ศรีสุโข เป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี การประพฤติปฏิบัติของครูสงัดในสายตาของผู้ที่ได้พบเห็นทั่วไปเป็นคนมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือและอุทิศตน เพื่อสังคมส่วนรวมอยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและพิธีการต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของชาวจังหวัดระยอง และท่านยังมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรม ประเพณีท้องถิ่นและศาสนพิธีจะเห็นได้จากผลงานที่มีต่างเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ผลงานโดดเด่น ครูสงัดมีความรอบรู้และความสามารถด้านพิธีกรเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาในงานสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนม์พรรษา วันขึ้นปีใหม่ วันสำคัญทางศาสนา งานพิธีการต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง เน้นประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า ๓๐ ปี ขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับตรรกประเพณี นิรุกติศาสตร์ คติชนวิทยา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนั้นครูสงัด ศรีสุขโข ยังมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรม ประเพณีท้องถิ่นและศาสนพิธีจะเห็นได้จากผลงานที่มีต่างเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เช่น เอกสารที่เป็นผลงานการเขียน เรื่อง น่ารู้ในศาสนพิธี เรื่อง “ทำไม” ซึ่งบรรจุเนื้อหาที่เป็นตรรกประเพณีตั้งแต่เกิดจนตาย เรื่อง “ภาษิต ก.ข.” เนื้อหาเป็นกลอนสุภาพ ๙๙ บาท เป็นคติ ข้อคิด คำสอน และที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ คือ “ประเพณีลักข้าวเม่า” แสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้านแลงนาตาขวัญ จ.ระยอง เป็นต้น โดยบทไหว้ครูในหนังสือนิทานกาพย์สำหรับเยาวชนเรื่อง “ผู้ยิ่งใหญ่” โดยผู้ใช้นามปากกาว่า “มหาอุตม์”หรือก็คือ ครูสงัด ศรีสุโข นั่นเอง

ที่อยู่

80/2 ม.4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ 21000

<< ย้อนกลับ