รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายชุบ กล่อมจิตต์

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

วิถีบ้านแพ้ว

ผลงาน

เป็นผู้ที่ได้ใช้หลักธรรมทางศาสนา ปรัชญา และประเพณีปฏิบัติ ในเรื่องความสามัคคีและเสียสละเพื่อส่วนร่วม เป็นเครื่องโน้มน้าวใจคนในพื้นที่ให้มาร่วมพร้อมใจกันในการพัฒนาชุมชนบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสงคราม จนเป็นชุมชนต้นแบบที่คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในระดับประเทศ

ที่อยู่

80/2 ม.7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ 74120

<< ย้อนกลับ