รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญสม สังข์สุข

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ประพันธ์เพลงโคราช

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูบุญสม สังข์สุข มีความรู้เรื่องภาษาและวรรณกรรม(การประพันธ์เพลงโคราช) และแสดงเพลงโคราช จัดทำสื่อเพลงโคราชประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สื่อพื้นบ้านกับการสื่อสารเพื่อสุขภาพ อบรมหมอเพลงโคราช เปิดสอนเพลงโคราช บันทึกเสียงเพลงโคราชซึ่งชุดซุปเปอร์แดนซ์ จัดกิจกรรมวันนัดพบเพลงโคราช ประกวดหมอเพลงโคราชน้อย ผลงานโดดเด่น ครูบุญสม สังข์สุข นำเพลงโคราชมาใช้ในฐานะสื่อพื้นบ้าน เพื่อเชื่อมประสานความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนตามโครงการต่าง ๆ อาทิ “พระเนตรประดุจดั่งดวงดาว ที่ส่องสกาวดวงเด่น พระหทัยอันฉ่ำเย็น แผ่กว้างเหมือนดวงเดือน กว้างเหมือนดวงเดือน แสงสว่างกว่าดวงใด พระองค์เป็นศูนย์รวมใจ คนไทยทุกดวง…เดอ” กลอนเพลงโคราชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๘๔ พรรษา “จะเลือกคนเก่าคนใหม่พวกเราอย่าได้คิดประมาท ไอ้พวกประสงค์โกงชาติมันหวังเขมือบแต่งบประมาณ” กลอนเชิญชวนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “ธุรกิจน้ำเมา มันผลาญเผา ยิ่งกว่าน้ำมัน ครันจะปิดโรงงาน เหล้านอกก็มีนำมาถ้าคนไม่กินก็ขายไม่ได้ เรามาตั้งใจนำกันละ คนกินตายคนขายรวยก็รู้กัน…แล้ว” กลอนสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่อยู่

๒๘๖/๑๔๕ ม.๖ ตำบลคลองสระบัว อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

<< ย้อนกลับ