รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายยุทธชัย วิวัฏฏกุลธร

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลังงานทดแทน

ผลงาน

องค์ความรู้ เมื่อครั้งที่ครูยุทธชัยได้ทดลองนำน้ำมันมะพร้าวผสมกับน้ำมันก๊าดเพื่อจุดให้แสงสว่างนั้น ความเป็นคนช่างสังเกตและเป็นนักทดลองครูยุทธชัยได้ทดลองผสมน้ำมันก๊าดกับน้ำมันมะพร้าวในสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อทดสอบพลังงานแสงสว่างที่ได้จากการเผาไหม้แล้วจดบันทึกรายละเอียดไว้ ผลการทดลองดังกล่าวนี้เองที่ได้กลายมาเป็นเองค์ความรู้เฉพาะของครูยุทธชัยเพราะในเวลาต่อมาเมื่อเห็นว่าน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันก๊าดเมื่อผสมกันแล้วสามารถให้พลังงานได้และยังประหยัดเงินจากการซื้อน้ำมันก๊าดได้อีกด้วย ครูยุทธชัยจึงได้นำความคิดค้นแบบดังกล่าวมาขยายเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรในเวลาต่อมา ซึ่งสูตรน้ำมันพลังงานทดแทนหรือไบโอดีเซลของครูยุทธชัยที่ให้พลังงานสูงสุดนั้นอยู่ในสัดส่วนน้ำมันมะพร้าว ๒๐ ส่วน ผสมกับน้ำมันก๊าด ๑ ส่วน สามารถให้พลังงานทั้งอัตราการเร่งและแรงบิดใกล้เคียงน้ำมันดีเซลทุกประการ องค์ความรู้ของครูยุทธชัยต่อมาได้สร้างคุณูปการแก่เกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะสูตรน้ำมันดังกล่าวทำให้ชาวสวนขายมะพร้าวได้ราคาดี เกษตรกรสามารถผลิตน้ำมันไว้ใช้ได้เอง ซึ่งเป็นการประหยัดเงินตราในการสั่งซื้อน้ำมันจากต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก ผลงานโดดเด่น ครูยุทธชัย วิวัฎฎ์กุลธร เป็นผู้ริเริ่มแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ราคามะพร้าวตกต่ำด้วยการนำมะพร้าวไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) เพื่อช่วยชาวสวนให้ขายมะพร้าวในราคาที่สูงขึ้น และช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศด้วยการนำภูมิปัญญาไปปรับประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสังคมและของประเทศ

ที่อยู่

105/1 หมู่ 8 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ 77130

<< ย้อนกลับ