รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายยุทธชัย วิวัฎฎ์กุลธร

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลังงานทดแทน

ผลงาน

เป็นผู้ริเริ่มแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ราคามะพร้าวตกต่ำด้วยการนำมะพร้าวไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน (ไปโอดีเซล) เพื่อช่วยชาวสวนให้ขายมะพร้าวในราคาที่สูงขึ้นและช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศด้วยการนำภูมิปัญญาไทยปรับประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสังคมและประเทศ

ที่อยู่

105/1 หมู่ 8 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ 77130

<< ย้อนกลับ