รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวัฒน ศรีสว่าง

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ประดิษฐ์อักษรโบราณอีสานใช้กับคอมพิวเตอร์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูวัฒน ศรีสว่าง มีความสนใจภาษาและวรรณกรรมอีสาน จึงศึกษาตัวอักษรโบราณอีสาน คือ อักษรไทยน้อย และอักษรธรรมอีสาน จากนั้นได้ประดิษฐ์อักษรไทยน้อยและอักษรธรรมอีสาน (Font) เพื่อใช้พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนรู้ จัดทำหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมอีสานเพื่อสอนในระดับมัธยมศึกษา ทั้งตอนต้นและตอนปลาย มีนักเรียนสนใจศึกษาเรียนรู้เป็นจำนวนมาก ผลงานโดดเด่น • จัดทำและขอเปิดหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชา ท ๑๐๐๕๑ ภาษาไทยอีสาน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนได้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ • สร้างอักขระคอมพิวเตอร์ อักษรไทยน้อย อักษรธรรม อักษรขอม ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ • เรียบเรียงหนังสือเรียน ท ๑๐๐๕๑ ภาษาไทยอีสาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น • คณะทำงานปริวรรตอักษรธรรมอีสานเพื่อพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับอักษรธรรมอีสานร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี • จัดทำแบบฝึกทักษะอ่านเขียนอักษรไทยน้อย อักษรธรรมอีสาน • เอกสารการเรียนรู้วิชาภาษาและวรรณกรรมอีสาน • จัดทำเว็บไซท์ http://www.esansawang.in.th เผยแพร่ผลงานด้านภาษาและวรรณกรรมอีสาน

ที่อยู่

๔๗ ถ.นพคุณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐

<< ย้อนกลับ