รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประหยัด เกษม

ด้านภาษาและวรรณกรรม

เรื่องสั้น ตำนาน สารคดี

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูประหยัด เกษม เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาทั้งพูด อ่าน เขียน สามารถพูดนำเสนอด้วย กลอน และร่าย งานประพันธ์หรืองานเขียน นิยมเล่นคำคล้องจองต่าง ๆ ผลงานโดดเด่น ครูประหยัด เกษม เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาและวรรณกรรมมีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ เช่น บรรณาธิการมหาชัยสาร ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ รายการวัฒนธรรมภาคใต้ ทาง สพท.๑๐ หาดใหญ่ รายการตะลอนทั่วเมือง สารคดี ๕ นาที ทาง สพท.๑๑ นครศรีธรรมราช ผู้จัดรายการวิทยุ “จากวิทยาลัยครูสู่ท่าน” ทางสถานีวิทยุ สวภ. นครศรีธรรมราช รายการ “ประทีปถิ่น ประเทืองไทย” ทางสถานีวิทยุชุมชน เทศบาลนครศรีธรรมราช เป็นพิธีกรงานศาสนาและรัฐพิธีของจังหวัด เป็นวิทยากรด้านต่างๆ อาทิ เช่น การใช้ภาษาเพื่อการสอน การพูดในที่ชุมชน เทคนิคการถ่ายทอด การประชาสัมพันธ์ การอบรมยุวมัคคุเทศก์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เป็นคณะจัดทำหนังสือมหาวชิราลงกรณ์ราชสดุดี : มณีแห่งแผ่นดิน เป็นเลขานุการจัดทำสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช ฯลฯ

ที่อยู่

๗ หมู่ที่ ๖ ถ.นคร-นบพิตำ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ ๘๐๒๘๐

<< ย้อนกลับ