รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวรรณดี สรรพจิต

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ร้อยกรองประเภทคำฉันท์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูวรรณดี สรรพจิต มีความสามารถด้านกวีนิพนธ์ได้ทั้ง กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ โดยเฉพาะถนัดในเรื่องคำฉันท์ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกวีนิพนธ์ ตั้งแต่วัยเด็กจากคุณยาย และคุณปู่ จนกระทั่งวัยหนุ่มได้รับการถ่ายทอดการแต่งกวีคำฉันท์จากพระราชวราภรณ์ (เจิม รัตนสิทธิ์) วัดราชาธิวาส สามารถแต่งฉันท์ ๔๙ คำฉันท์และคิดประดิษฐ์รูปแบบฉันทลักษณ์ใหม่ ๒ คำฉันท์ คือ ภุชงควงศ์ฉันท์ และพยัคฆวชิรฉันท์ ผลงานโดดเด่น ๑. ด้านภาษาและวรรณกรรม ได้มีผลงานเพิ่มที่สำคัญ ๒ เรื่องดังนี้ กวีนิพนธ์เรื่อง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคำฉันท์” และประวัติศาสตร์อำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ๒. ด้านขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม คือ นำบทความที่พูดแต่ละครั้ง คัดสรรเฉพาะที่เป็นสารคดี เป็นประโยชน์ต่อคน หมู่มากมาลงเพจเฟสบุ๊ค ไลน์ และส่ง ไปยังสื่ออิสระเพื่อ เผยแพร่อยากกว้างขวาง จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป และนำลงในสารนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นนิตยสารออกเดือนละ ๑ เล่ม ของ อบจ.นครศรีธรรมราช

ที่อยู่

๒/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ ๘๐๒๕๐

<< ย้อนกลับ