รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางคำพัน อ่อนอุทัย

ด้านโภชนาการ

น้ำผักสะทอน

ผลงาน

เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านของจังหวัดเลย ได้แก่ นํ้าผักสะทอน ซึ่งได้จากการหมักใบสะทอนให้เป็นนํ้าปรุงรส ที่ชุมชนในอดีตใช้ในการบริโภคมาช้านาน แต่ปัจจุบันแนวโน้มในการบริโภคลดลงจากปัจจัยหลายด้าน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสูญหาย ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านได้

ที่อยู่

162 ม.1 ตำบลสะพานหิน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ 42120

<< ย้อนกลับ