รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสาวฉวีวรรณ หัตถกรรม

ด้านโภชนาการ

ผลไม้กลับชาติ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูฉวีวรรณ หัตถกรรม ศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าทดลอง เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผักและผลไม้แช่อิ่ม เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรบางฤดูมีจำนวนมาก ทำให้ราคาต่ำจึงมาคิดค้นการถนอมอาหารแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่มทำให้เก็บไว้ได้นาน มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนซึ่งได้ค้นพบความรู้ในด้านการถนอมอาหารด้วยวิธีธรรมชาติ โดยมีจุดเด่นและความคิดสร้างสรรค์สามารถรักษารูปทรงความสดเสมือนของจริง ไม่ใส่สารกันบูด มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว และได้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่างต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้ยังได้คิดค้นการแปรรูปอาหารใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอซึ่งมีผู้สนใจการศึกษาเรียนรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและขยายผลให้แพร่หลายต่อไป ผลงานโดดเด่น ครูฉวีวรรณ หัตถกรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ผักและผลไม้แช่อิ่ม) ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษได้นำภูมิปัญญาไปขยายผล และได้ค้นพบความรู้ในด้านการถนอมอาหารด้วยวิธีธรรมชาติ ทำให้เกิดการรวมกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนา และผู้สนใจนำความรู้ไปพัฒนา สร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัว ทั้งยังเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม สืบทอดไปยังผู้สนใจทั่วไปทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนร่วม

ที่อยู่

๒๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ ๗๕๑๒๐

<< ย้อนกลับ