รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเสถียร ณ วงศ์รักษ์

ด้านศิลปกรรม

วิจิตรศิลป์

ผลงาน

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญงานศิลปกรรม โดยเฉพาะงานวิจิตรศิลป์ ที่คงคุณค่ารูปแบบ ลวดลายของความเป็นล้านนา นำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายล้านนาเกี่ยวกับเครื่องสูง เครื่องเขิน ออกแบบซุ้มประตู หอไตร งานบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนงานฉลุลวดลายล้าน นา ผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังปรากฏตามพระอุโบสถวัดป่าเป้า วัดฟ้าฮ่าม วัดเสาหิน วัดเกตการาม มุ่งมั่นถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เห็นความสำคัญและร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปะล้านนาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป

ที่อยู่

57/14 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50000

<< ย้อนกลับ