รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมชาย สมานตระกูล

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

ครูสมชาย สมานตระกูล เป็นผู้นำในการใช้หลักการของศาสนาอิสลามในเรื่องความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธามาเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ชุมชนรู้จักและเข้าใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนจนประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปสามารถใช้โรงเรียนอิสลามลำไทร-มัสยิดคอยรุตตั๊กวา และบ้านเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้นำมวลประสบการณ์จากระบบบริหารราชการและประสบการณ์จากที่อื่นๆ มาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ริเริ่มจัดอาณาบริเวณในชุมชนอย่างมีระบบและเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมได้อย่างผสมกลมกลืนเป็นอย่างดี เน้นการปลูกต้นไม้บำรุงรักษาสภาพแม่น้ำลำคลองจัดภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้มีความร่มรื่นโดยจัดระบบการดูแลรักษาในระบบของกลุ่มบ้านร่วมกันรับผิดชอบ โดยมีจุดตั้งต้นที่โรงเรียนก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนพร้อมกับใช้สภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเป็น ทั้งแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน สถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนของทุกคนในชุมชน จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวทำให้แนวคิดในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเริ่มซึมซับในจิตสำนึกของคนในชุมชนยิ่งเมื่อครูสมชายได้นำหลักการของศาสนาในเรื่องความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธามาเผยแพร่ต่อชุมชนด้วยแล้วทำให้ทุกคนต่างให้ความร่วมมือในเรื่องของการจัดการสภาพแวดล้อมอย่างดี เกียรติคุณที่ได้รับ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ชนะเลิศการประกวดชุมชนสะอาด ตามโครงการร่วมใจทำไทยให้สะอาดของกรุงเทพมหานคร ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง “เรารักษ์ลำไทร” ของสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มชินวัตรและศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ รับรางวัลครูดีเด่น (ประเภทสรรหา) ของกรุงเทพมหานคร รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนดีเด่นในยการวมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรกรุงเทพ” ครั้งที่ ๓ สาขาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๒ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนัก นายกรัฐมนตรี

ที่อยู่

34/3 หมู่ 5 ตำบลลำผักชี อำเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10530

<< ย้อนกลับ