รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายรุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์

ด้านศิลปกรรม

จิตรกรรมและสื่อผสม

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมล้านนาแบบไทยประเพณีและสื่อภูมิปัญญาพื้นบ้านได้สร้างสรรค์งานศิลปะให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นมิติใหม่ของวงการศิลปะไทยด้วยผลงานที่มีความงดงาม โดยแบ่งเป็นภาพยุคจิตรกรรมไทยประเพณี ยุคจิตรกรรมจัดวาง และยุคศิลปะสาธารณะ องค์ความรู้ดังกล่าวได้ถ่ายทอดความรู้และจัดแสดงเผยแพร่ให้แก่ผู้เรียนและบุคคล ทุกภาคส่วน โดยเชื่อมโยงภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนากับกระบวนการกลุ่มที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความร่วมมือของชุมชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะล้านนาแก่คนรุ่นหลังสืบไป ผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่

29 ม.1 ตำบล*แม่วิน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50120

<< ย้อนกลับ