รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางบัวชุม จันทร์ทิพย์

ด้านศิลปกรรม

ละครซอพื้นเมือง

ผลงาน

เป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญละครซอพื้นเมือง บทซอที่สร้างสรรค์มีผลงานมากกว่า ๒๐๐ เรื่องมุ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณธรรม คติธรรมคำสอน ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ตำนานขนบธรรมเนียม ประเพณีดั้งเดิม ตลอดจนการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม มุ่งถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนและทุกคนด้วยความอุตสาหะ ผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติมิให้สูญหายแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ที่อยู่

94/2 ม.2 บ้านทุ่งฟ้าบด ตำบลบ้านกระแชง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50120

<< ย้อนกลับ