รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางประไพ สุริยะมล

ด้านศิลปกรรม

การขับซอพื้นเมืองล้านนา

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมการซอพื้นเมืองล้านนา ด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะ กังวานและมีปฏิภาณไหวพริบ เฉียบคม บทซอที่ประพันธ์ขึ้นมาจะมีมากกว่า ๒๐๐ เพลง เนื้อหาสาระคติธรรมมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ค่านิยมที่พึงปฏิบัติในสังคมและในชีวิตประจำวัน ส่งผลงานของครูประไพที่ยอมรับและเผยแพร่ไปทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่

86 ม.1 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50160

<< ย้อนกลับ