รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ ณ วิชัย

ด้านศิลปกรรม

การแกะสลักไม้ล้านนา

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญศิลปกรรม สร้างสรรค์ผลงานแกะสลักไม้ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวด้วยฝีมือปราณีต งดงามด้านสุนทรียศาสตร์ที่เน้นรูปแบบและประโยชน์ต่อการใช้สอย บนพื้นฐานความเป็นมรดก ศิลปวัฒนธรรมล้านนา มีความรู้เทคนิควิธีการด้านช่าง นำมาบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน มุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้ ฝึกทักษะแก่ผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลปะการแกะสลักไม้ล้านนาเป็นมรดกของชาติสืบไป

ที่อยู่

130 ม.3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50210

<< ย้อนกลับ