รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญศรี รัตนัง

ด้านศิลปกรรม

การขับซอพื้นเมืองและเพลงลูกทุ่งคำเมือง

ผลงาน

เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบและเชี่ยวชาญในการประพันธ์เพลงลูกทุ่งคำเมือง บทซอ จ๊อย ค่าว บทละครที่มีเนื้อหาสะท้อนถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของคนล้านนา พร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรม คติสอนใจ รวมทั้งมุขตลก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน มากกว่า๑,๐๐๐ เพลง จนได้รับฉายา “ขุนพลเพลงลูกทุ่งล้านนา” ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู จึงได้จัดตั้งศูนย์สืบรอยล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดความรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คง อยู่สืบไป ผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่

83 ม.2 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50210

<< ย้อนกลับ