รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิรัตน์ พรหมนวล

ด้านศิลปกรรม

ดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนา และประพันธ์บทซอทำนองต่างๆ เพื่อประกอบในการเล่นดนตรีมากกว่า ๔๐ เพลง สามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรี สะล้อ ซึง ขลุ่ย ริเริ่มพัฒนาและสร้างสรรค์ประยุกต์โปรแกรมคาราโอเกะกับโน้ตดนตรีพื้นเมืองประกอบการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและเกิดการเรียนรู้ยิ่งขึ้น ตลอดจนจัดทำคู่มือการสอนการฝึกดนตรี นอกจากนั้นได้ประดิษฐ์อักษรยองเพื่อการสื่อสารในกลุ่มผู้สนใจ ด้วยความมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองไม่ให้สูญหาย ทำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ ของสังคมและชุมชน

ที่อยู่

36 ม.8 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ 51120

<< ย้อนกลับ