รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายดวงจันทร์ วิโรจน์

ด้านศิลปกรรม

การขับซอพื้นเมือง

ผลงาน

มีความเชี่ยวชาญในการขับซอ ที่มีปฏิภาณไหวพริบ บทซอจะแทรกคำสอน คติธรรม คุณธรรม จริยธรรมและมุขตลก ด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะ สามารถประพันธ์บทซอทำนองตั้งเชียงใหม่ ทำนองพม่า จะปุ ละม้ายเงี้ยว ทำนองซออื่อ ที่สร้างสรรค์สังคม ด้วยความเสียสละมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกคน เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้สืบไป ผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งระดับจังหวัด และระดับภาค

ที่อยู่

85 ม.5 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ 51120

<< ย้อนกลับ