รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายชบ ยอดแก้ว

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การออมทรัพย์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูชบ ยอดแก้ว รับราชการครูอยู่หลายแห่งภายหลังพบว่าที่ตำบลน้ำขาว ซึ่งเป็นบ้านเกิดมีปัญหาเดือดร้อน เรื่องความยากจน โจรผู้ร้ายชุกชุม ประชาชนมั่วสุมอบายมุข หมู่บ้านขาดความสะอาด มีปัญหาแตกแยกภายในชุมชน ซึ่งอาสากลับไปพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด ด้วยการทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคคล เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี จากนั้นเริ่มทำโครงการย่อย ๘ โครงการ ได้แก่ โครงการอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการเด็กก่อนวัยเรียน โครงการเกษตร โครงการสุขศึกษาสายการศึกษา โครงการกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน และโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ในชุมชนทำให้ได้รับความร่วมมือจาประชาชนทุกกลุ่มในหมู่บ้าน จนนำไปสู่การตั้งกองทุนชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการชีวิตให้แก่สมาชิกทุกคน ครูชบได้จัดทำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องกองทุนและธุรกิจชุมชนแก่ผู้สนใจโดยทั่วไป แนวคิดของครูชบทำให้เกิดกลุ่มออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพในหลายจังหวัดและเป็นแนวในการกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศต่อไป ผลงานโดดเด่น ครูชบ ยอดแก้ว ผู้ริเริ่มแนวคิดเศรษฐศาสตร์ชุมชนหรือเศรษฐศาสตร์พื้นบ้าน โดยนำความคิดรวบยอดจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์และสวัสดิการชุมชนมาผนวกกับการใช้การศึกษาเข้ามาเป็นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเศรษฐศาสตร์ชุมชนก็คือ กลุ่มออมทรัพย์อันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของชาวบ้านในเรื่องการจัดการเงินทุนของตนเองและครอบครัว โดยประสานเชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม จิตใจ และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน การออมทรัพย์นอกจากทำให้สามารถกอบกู้เศรษฐกิจในครัวเรือนได้แล้ว ยังสามารถนำมาซึ่งการกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศชาติได้อีกด้วย

ที่อยู่

๓๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ ๙๐๑๓๐

<< ย้อนกลับ