รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายชบ ยอดแก้ว

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การออมทรัพย์

ผลงาน

เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเศรษฐศาสตร์ชุมชนหรือเศรษฐศาสตร์พื้นบ้าน โดยนำความคิดรวบยอดจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์และสวัสดิการชุมชนมาผนวกกับการใช้การศึกษาเข้ามาเป็นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

ที่อยู่

38 หมู่ 3 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90130

<< ย้อนกลับ