รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทองคำ สายสะอาด

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ป่าดงใหญ่

ผลงาน

ครูทองคำ สายสะอาด เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ป่าดงใหญ่ ภายใต้แนวคิด “คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้” โดยร่วมกันกำหนดกฎกติกา ในการใช้ประโยชน์จากป่า การให้ชุมชนดูแลรักษาป่าธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ให้ถูกทำลาย และไม่ให้นำรถมาบุกเบิกพื้นที่ทำกิน รวมทั้งมีการป้องกันไฟป่าอย่างเข้มงวด กำหนดให้มีการปลูกป่าชุมชน การปลูกป่าในเชิงพาณิชย์ เช่น การปลูกไผ่ตง การปลูกหวาย เป็นต้น ต่อมาป่าดงใหญ่เริ่มมีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ราษฎร์ในชุมชนเลิกทำไร่มัน ไร่ปอ สัตว์ป่าก็เริ่มคืนสู่สภาพแวดล้อม กลับมาเป็นเช่นเดิม ระบบนิเวศวิทยาที่เคยสูญเสียความสมดุลย์ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติ กลับกลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ การที่ป่าดงใหญ่กลับมาสู่สภาพเดิมนี้เนื่องจากราษฏร์ในชุมชนเริ่มมีจิตสำนึก รักป่า รู้คุณค่าของป่าหม้ และเริ่มเรียนรู้การอยู่ร่วมกับป่า เหมือนที่ครูทองคำยืนยันว่า คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะเป็นผู้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้แก่กรมป่าไม้ จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับธงพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ “ธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต” พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับเข็มพระราชทาน “เข็มพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต” จาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท การประกวดป่าชุมชนดีเด่น จาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๔๕ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๒ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ที่อยู่

84 หมู่ 1 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ 37240

<< ย้อนกลับ