รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์

ด้านศิลปกรรม

การฟ้อนสาวไหมต้นแบบ

ผลงาน

มีความรู้ความเชี่ยวชาญนาฎศิลป์พื้นบ้านล้านนาเกี่ยวกับการฟ้อนดาบ การฟ้อนเชิง การฟ้อนเล็บเชียงราย การฟ้อนเทียน และการฟ้อนสาวไหม ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการฟ้อน อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ศิลปะการฟ้อนสาวไหมสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนา ดังนั้นผลงานการถ่ายทอดและการแสดนาฎศิลป์พื้นบ้านล้านนา ส่งผลให้เยาวชนและผู้สนใจเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาให้คงอยู่สืบไป

ที่อยู่

45/1 ม.11 บ้านศรีทรายมูล ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57000

<< ย้อนกลับ