รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพรหเมศวร์ สรรพศรี

ด้านศิลปกรรม

ขิมและดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาและดนตรีไทย ทั้งเครื่องสายและปี่พาทย์ ริเริ่มสร้างสื่อจำลองขิมขนาดใหญ่ เป็นสื่อการสอนผ่านดาวเทียม เพื่อประกอบการเรียนรู้และฝึกทักษะของผู้เรียน รวบรวมและเรียบเรียงโน้ตเพลงไทยเดิม เพลงไทยพื้นบ้านล้านนามุ่งปลูกฝังถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน ผู้สนใจ ด้วยความทุ่มเทเสียสละ เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะการดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้านล้านนาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้แพร่หลายสืบไป

ที่อยู่

643 ม.24 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57000

<< ย้อนกลับ