รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสุนันทา แต้มทอง

ด้านศิลปกรรม

การขับซอพื้นเมืองประยุกต์

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านซอพื้นเมือง มานานกว่า ๔๐ ปี ทั้งการประพันธ์บทซอและการขับซอทุกทำนอง ด้วยน้ำเสียงที่มีพลังไพเราะ และมีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถประพันธ์ค่าว จ๊อย ที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับคติธรรม คุณธรรม ข้อคิด และแนวปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้อนุรักษ์เพลงกล่อมลูก ซึ่งกำลังจะสูญหายไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะสืบสานการขับซอพื้นเมือง จึงได้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนและผู้สนใจ ซึ่งได้ทั้งสาระและความบันเทิงที่สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ ผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับแก่สังคม

ที่อยู่

21 ม.13 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57100

<< ย้อนกลับ