รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายไสว สุวรรณหอม

ด้านศิลปกรรม

พิณลายภูไท

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเล่นดนตรีพื้นเมือง พิณ โปงลาง แคน มีความสามารถในการทำพิณ ร่วมก่อตั้งวงดนตรีพื้นเมืองและเล่นดนตรีพื้นเมืองในวงดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายวง เล่นดนตรีพื้นบ้านให้กับสภาวัฒนธรรมตำบล เป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นสอนดนตรีพื้นเมืองให้กับนักเรียนในอำเภอสว่างแดนดิน นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเป็นที่ยอมรับใความสามารถและมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน

ที่อยู่

183 ม.3 ตำบลไพบูลย์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ 47110

<< ย้อนกลับ