รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบัวเรียน วาปีสา

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูบัวเรียน ได้ค้นพบองค์ความรู้แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้ ระยะที่ 1 เป็นระยะที่จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อนำร่องก่อนเป็นการเรียนรู้ เรียกว่า มนุษย์กับมนุษย์ การที่เราจะพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้นั้นจะต้องพัฒนาจิตใจของคนในพื้นที่เสียก่อนโดยวิธีอบรมสัมมนาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนทราบว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ดีงามแต่มนุษย์เป็นผู้ทำลายสิ่งเหล่านั้น เมื่อสร้างจิตสำนึกแล้ว ทุกคนเห็นความสำคัญ ก็มนุษย์อีกนั่นแหละเป็นผู้ที่จะนำธรรมชาติกลับคืนมา ระยะที่ 2 เป็นระยะที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนเรากับสิ่งรอบกายเรียกว่า มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยหลักทั่วไปแล้วมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเป็นของคู่กันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา เช่น สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำ ดิน หิน ภูเขา อากาศ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ชุมชนเมือง สิ่งก่อสร้าง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ครูบัวเรียนได้นำสิ่งเหล่านี้มาสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดประโยชน์ ระยะที่ 3 เป็นระยะที่สังคมปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่ เรียกว่า สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะฉะนั้นจะต้องหาวิธีป้องกันปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ผลงานโดดเด่น 1. เป็นคณะทำงานและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในป่าชุมชน จังหวัดมหาสารคาม สามารถนำเอาป่าชุมชน ‘โคกผักกูด’เนื้อที่ 2,515 ไร่ จากการบุกรุกของราษฎรได้กลับคืนมาทั้งหมด โดนไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ปี 2562 2. เป็นคณะทำงานทำหลักสูตรท้องถิ่น บทเรียนท้องถิ่นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เขตห้ามสัตว์ป่า ปี 2560 3. เป็นวิทยากรให้ความรู้การศึกษา โครงการอบรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนานาช่ติ ประกอบด้วย หมาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเวียดนาม และเกาหลี ปี 2563 4. เป็นวิทยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กร หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ที่อยู่

144 หมู่ 12 บ้านสันติสุข ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ 44170

<< ย้อนกลับ