รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางเสงี่ยม กาหลง

ด้านศิลปกรรม

หมอลำกลอนประเภทเล่าเรื่อง

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านหมอลำกลอนอย่างหลากหลาย โดยแต่งกลอนหมอลำเพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมคุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมอาชีพทางวัฒนธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

ที่อยู่

68 บ้านวังบัวเหลือง ม.13 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 41150

<< ย้อนกลับ