รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายรังสรรค์ วงศ์งาม

ด้านศิลปกรรม

หมอลำกลอนประยุกต์

ผลงาน

เป็นศิลปินที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน หมอลำ ประเภท หมอลำกลอนประยุกต์ นำภูมิปัญญามาเผยแพร่และถ่ายทอดผ่านการแสดงในงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นจนมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในด้านการแสดงหมอลำแบบพื้นบ้านและกลอนลำประยุกต์ร่วมสมัย ใช้พื้นฐานความเป็นคนอีสานและความสามารถด้านการลำแต่งและประพันธ์กลอนลำประเภทต่าง ๆ เผยแพร่และทำการแสดงมาอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในด้านการลำกลอนประยุกต์ ได้รับรางวัลเกียรติยศทางด้านศิลปะการแสดงหมอลำจากหน่วยงานด้านวัฒนธรรม และสถาบันการศึกษาทุกระดับ

ที่อยู่

137 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34000

<< ย้อนกลับ