รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางประนอม ยันต์นาวา

ด้านศิลปกรรม

คีตศิลป์

ผลงาน

เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในการขับร้องเพลงไทย ซึ่งเป็นศิลปะแขนงคีตศิลป์ได้อย่างไพเราะ เป็นที่ยอมรับของสังคม สร้างสรรค์การทำขวัญนาค โดยหมอทำขวัญหญิง สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะการขับร้องประกอบการแสดงหุ่นกระบอก การร้องหน้าบทละครชาตรี มุ่งเสริมสร้างและปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้จักและร่วมอนุรักษ์คีตศิลป์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตในครอบครัวและสังคม

ที่อยู่

80 ม.2 ตำบลหนองโพรง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ 75120

<< ย้อนกลับ