รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายม้วน รัตนาภรณ์

ด้านศิลปกรรม

จิตรกรรมไทยและลายรดน้ำ

ผลงาน

เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานเขียนภาพจิตรกรรมโบราณ ลายรดน้ำ และการลงรักปิดทอง ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งในศิลปกรรมไทย ได้รับการถ่ายทอดจากภูมิปัญญาไทยและผู้ทรงคุณวุฒิ และนำมาพัฒนางานเป็นที่ ประจักษ์เพื่อสร้างสรรค์ศิลป์ของแผ่นดินไทย ได้นำความรู้ถ่ายทอดให้ผู้สนใจ โดยศึกษาเรียนรู้จากการ ทำงานของตนเอง พร้อมทั้งฝึกฝนสร้างผลงานให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ เผยแพร่ ผลงานอันทรงคุณค่าให้ชนรุ่นหลังเกิดความภาคภูมิใจในงานจิตรกรรมไทยและลายรดน้ำ ซึ่งเป็นความเป็นเอกลักษณ์ไทยและสืบสานต่อไป

ที่อยู่

56/2 ถนนอิสระภาพ ตำบลบางกะปิ อำเภอเขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10600

<< ย้อนกลับ