รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายณรงค์ มาคง

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

เป็นผู้ที่ค้นคว้า รวบรวมตำรายาและสรรพคุณของสมุนไพร สามารถนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นผู้ที่ริเริ่มสร้างเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยในระดับอำเภอ และจังหวัด ได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน จนบรรลุตามเป้าหมาย สวามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนได้เป็นอย่างดี อันนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ครูณรงค์เป็นผู้ที่มีความจำดีและมีความวิริยะอุตสาหในการค้นคว้า รวบรวมและแยกหมวดหมู่ตำรายาและสรรพคุณของสมุนไพร สามารถนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในรูปของยาสมุนไพรแคปซูล สมุนไพรซองใช้ชงเป็นน้ำชา มีความสามารถในการประยุกต์ใช้สมุนไพรให้เหมาะสมกับโรคและทดลองปลูกสมุนไพรชนิดต่างๆ ในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรหายาก ครูณรงค์ได้นำมาปลูกและเผยแพร่ให้สมาชิกในชมรมและเพื่อนบ้านนำไปปลูกจนได้ผลดี นำมาเผยแพร่โดยทำเป็นเอกสารแจกจ่าย

ที่อยู่

331/ 5 หมู่ 4 ซ.เทศบาลดำริ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ 64000

<< ย้อนกลับ