รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางจารีย์ เพชรทอง

ด้านศิลปกรรม

การแสดงพื้นบ้านมโนราห์

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถเขียนบทกลอนมโนราห์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เขียนบทกลอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น การสอนมโนราห์ ประยุกต์ท่ารำมโนราห์เป็นท่ากายบริหาร เรียกว่า "โนราบิค"

ที่อยู่

5/20 หมู่ 3 ซ.ประชาร่วมใจ 1 ถ.ประชาร่วมใจ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80000

<< ย้อนกลับ