รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสาวละมัย ศรีรักษา

ด้านศิลปกรรม

การแสดงพื้นบ้านมโนราห์

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ท่ารำมโนราห์กับการออกกำลังกาย อนุรักษ์ท่ารำมโนราห์แบบดั้งเดิม การสอนทำเครื่องแต่งตัวเพื่อใช้ในการแสดงมโนราห์

ที่อยู่

45/12 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหอยโข่ง* อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90110

<< ย้อนกลับ