รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุรินทร์ จันทร์ทอง

ด้านศิลปกรรม

การแสดงพื้นบ้านเพลงบอก

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถขับร้องเพลงบอก มีความสามารถในการด้นกลอนสด เป็นกลอนทีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง แต่งบทกลอนที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีการไหว้ครูเพลงบอกประจำปี

ที่อยู่

253/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองตัน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80190

<< ย้อนกลับ