รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางกองนาง กองเกิด

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้าไหมและผ้าไหมมัดหมี่

ผลงาน

มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการทอผา้ ไหมและไหมมัดหมี่ การยอ้ มสธี รรมชาติ คิดค้นสธี รรมชาติจากวัสดพุ ืชในท้องถิ่น ออกแบบลวดลายผ้า ลายการบินไทย ลายสวรรค์เบี่ยง ลายนกแก้ว ลายผีเสื้อ เพื่อให้ได้สีที่หลากหลายมีคุณภาพ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย “นกยูงทอง” ครูกองนางจึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ผลงานเป็นที่ยอมรับของชุมชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

ที่อยู่

220/1 ม.3 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ 62120

<< ย้อนกลับ