รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางกองนาง กองเกิด

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้าไหมและผ้าไหมมัดหมี่

ผลงาน

องค์ความรู้ ผู้คิดสร้างสรรค์ลายผ้าไหมมัดหมี่ โดยประยุกต์จากรูปแบบหรือสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้มีความทันสมัย และค้นคิดลายใหม่ๆ ได้แก่ ลายดอกแก้ว ลายการบินไทย ลายสวรรค์เบี่ยง ลายดาวกระจาย ลายกีต้าร์ ลายเพชร ลายสัตว์ต่างๆ ได้แก่ ลายนกแก้ว ลายผีเสื้อ ลายลูกไก่ ลายลูกเป็ด ลายพญานาค กับลายพญานาคน้อย ลายดาวล้อมเดือน ลายต้นสน ลายดอกกระจับ ลายต้นเทียน ลายหมี่คั่น ลายหัวใจว่าง ลายครองแครง ลายคมห้า และลายกนก ริเริ่มคิดค้นและทดลองสีธรรมชาติจากพืชที่มีอยู่ตามท้องถิ่น เพื่อย้อมผ้าไหม เช่น ใบมะม่วง เปลือก มะเกลือ แก่นเข กล้วยน้ำ ว้ามาต้มแล้วผสมผสานกับสีวิทยาศาสตร์เพื่อได้สีที่สดสวย สีธรรมชาติที่ค้นพบ มีดังนี้ ๑. ต้นกล้วยน้ำาว้า จะได้สีชมพูเรื่อๆ สีน้ำ ตาล ๒. ใบมะม่วงแก้ว จะได้สีเขียวแก่ ๓. เมล็ดคำแสด จะได้เหลืองทอง ๔. เปลือกสมอ จะได้สีน้ำ เงิน ๕. เปลือกมะเกลือ จะได้สีดำ ๖. แก่นเข จะได้สีน้ำ ตาลอมเหลือง ผลงานโดดเด่น มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการทอผา้ ไหมและไหมมัดหมี่ การยอ้ มสธี รรมชาติ คิดค้นสธี รรมชาติจากวัสดพุ ืชในท้องถิ่น ออกแบบลวดลายผ้า ลายการบินไทย ลายสวรรค์เบี่ยง ลายนกแก้ว ลายผีเสื้อ เพื่อให้ได้สีที่หลากหลายมีคุณภาพ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย “นกยูงทอง” ครูกองนางจึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ผลงานเป็นที่ยอมรับของชุมชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

ที่อยู่

220/1 ม.3 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ 62120

<< ย้อนกลับ