รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายชัยยศ สมสวัสดิ์

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การแกะสลักไม้

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูชัยยศ สมสวัสดิ์ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการนำ เศษวัสดุมาแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ แล้วนำ มาประยุกต์เป็นโมบายใน รูปแบบต่างๆ สามารถจำ หน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก จนเป็นที่สนใจโดยทั่วไปและได้รับรางวัลอย่างมากมาย ดังนี้ • ริเริ่มประดิษฐ์หุ่นแกะสลักไม้ “บ้านสิบสองราศี วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำ เสนอวิถีชีวิตไทยแบบพอเพียง แล้วพัฒนาให้ตัวหุ่นมีความเคลื่อนไหว เสียงเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนา (สะล้อ ซอ ซึง) บรรเลง มีสายน้ำ ตก และได้แจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ • จัดตั้ง “กลุ่มแกะสลักจากเศษไม้บ้านดงมะตื๋น” ในปี๒๕๔๓ ทำ หน้าที่ประธาน และนำ หลักสหกรณ์มาใช้ในการบริหารงานของกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนมีทักษะและความรู้นำ เศษวัสดุมาสร้าง มูลค่าเพิ่ม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อีกระดับหนึ่ง • สร้างแนวคิดโดยปลูกจิตสำ นึกในการอนุรักษ์ป่าไม้มีการรณรงค์ปลูกป่าทุกปีและแจกพันธุ์เมล็ดพืชให้สมาชิ ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านหัตถกรรม โดยนำเศษวัสดุมาสร้างสรรค์ผลงาน แกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ นำมาประกอบเป็นโมบายที่สวยงาม และริเริ่มประดิษฐ์หุ่นแกะสลักจากไม้ บ้านสิบสองราศี วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแบบเคลื่อนไหวได้ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลมากมาย ผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ นำรายได้เข้าประเทศ สามารถแก้ปัญหาคนว่างงาน ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนในท้องถิ่นครอบครัว ปัญหาวัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เห็นคุณค่าของเศษไม้ นำเศษวัสดุสร้างสรรค์ ผลงาน เพิ่มมูลค่า อนุรักษ์ต้นไม้ นอกจากนั้น ยังช่วยส่งเสริมชักชวนให้ปลูกต้นไม้เพื่อใช้ในอนาคตอีกด้วย

ที่อยู่

63 ม.7 ซอย 6 ตำบล*ป่าซาง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57210

<< ย้อนกลับ