รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสุดาพร อาจสนาม

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรรค์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสุดาพร อาจสนาม เป็นผู้ที่มี่ความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่ ทั้งการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพื้นเมืองพันธุ์ “ไทยแท้” การสาวไหม การย้อมสีไหม อุปกรณ์การทอผ้าไหม การมัดหมี่ การออกแบบลายผ้าไหม (ผ้าไหมลายสร้างสรรค์) ตลอดจนการพัฒนาการทอผ้าไหมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการของตลาด เช่น ผ้านุ่ง ผ้าขาวม้า ผ้าสไบ ผ้าโสร่ง เป็นต้น ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความรู้การทอผ้าไหมมัดหมี่ โดยเฉพาะการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรรค์ มีความรู้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการทอผ้าไหมครบวงจรทั้งการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การเลือกเส้นไหม การสาวไหม การย้อมสีไหม อุปกรณ์การทอ การมัดหมี่ การออกแบบลายผ้า ตลอดจนการพัฒนาผ้าไหมเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ

ที่อยู่

30 ม.11 ตำบลบางพระ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ 36140

<< ย้อนกลับ