รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายคเณษ นพณัฐเมทินี

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผ้าทอไหม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูคเณษ ได้สร้างกระบวนการสืบสานอาชีพดั้งเดิมโดยไม่ยึดโยงอยู่กับที่ หากแต่มีการศึกษาหาประสบการณ์ เรียนรู้ ในพื้นที่ต่างๆ นำ ความรู้ประสบการณ์พร้อมกระบวนการคิดอะไรใหม่ๆ ของตัวเองมาปรับประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเกิดผลงอกงาม อันนำ ไปสู่การดำ รงชีวิตอยู่ได้พร้อมๆ กับการสืบสาน วิถีอันดีงามของบรรพชนให้ยังคงดำ รงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยสืบไป ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการทอผ้าไหมหลากสีหลากลวดลาย ทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหมจนถักทอเป็นผืนผ้า ด้วยไหมหยาบเนื้อดี สีต่างๆ ที่ฉาบทาผืนผ้าไหมล้วนเป็นสีธรรมชาติที่มีสีสันสดใสอันมีที่มาจากสีไม้ต่างๆ อาทิ ไม้ขนุน ครั่ง ส่งผลให้ประหยัดทั้งเงินและเวลา แต่ได้ผ้าลายใหม่ๆที่ชนะเลิศระดับโลกมาแล้ว

ที่อยู่

41/3 ม.1 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ 13170

<< ย้อนกลับ