รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายกิตติ อนันต์แดง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพื่อการตกแต่ง

ผลงาน

องค์ความรู้ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะในรูปแบบที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของผู้เรียน เช่น ใช้วิทยากรหลากหลายคน แล้วแปลงการเรียนรู้เป็นฐานหมุนเวียนกันตามฐานต่างๆจนครบ สามารถสร้างเตาเผาและเปิดเป็นโรงผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปทั้งในท้องถิ่นและต่างจังหวัด โดยใช้ดินในท้องถิ่นของตนเองทดลองจนเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างสรรค์ผลงานมาเป็นรูปแบบต่างๆ พัฒนางานปั้นอย่างต่อเนื่องผสมผสานจนผลงานปั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวประหนึ่งว่าสิ่งที่ปั้นนั้นมีชีวิตจิตใจ และใช้แนวคิดด้านศิลปะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวมีโอกาสทำงานร่วมกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหา ช่วยคิดจนเกิดความผูกพันอันดีในครอบครัวและชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้โดยการทดลองนำดินในท้องถิ่นมาทำผลิตภัณฑ์ดินเผา คิดค้นการทำเตาเผาที่กระจายความร้อน ลดการสูญเสียเชื้อเพลิง และลดการแตกหักของผลิตภัณฑ์

ที่อยู่

104 หมู่ที่ 12 ตำบลละแม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ 86110

<< ย้อนกลับ