รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอ้อม ทิพโอสถ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การผลิตกระเบื้องดินเผาแบบโบราณ

ผลงาน

องค์ความรู้ องค์ความรู้ด้านการทำกระเบื้องดินเผาแบบโบราณ ตามกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ ตั้งแต่เลือกแหล่งดินสำหรับดินเผากระเบื้อง วิธีการขุดดิน การนวดดินและหมักดินตามสัดส่วนองค์ประกอบ การขึ้นรูปกระเบื้องตามแท่นพิมพ์ การก่อสร้างเตาเผา การวางจัดเรียงกระเบื้องดินเผาในเตาเผา ระยะเวลาการเผา และการบ่มกระเบื้องดินเผา การขนส่งและการตลาดกระเบื้องดินเผา องค์ความรู้ดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดตามภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่า และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังได้อย่างยั่งยืน ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถเชี่ยวชาญในการทำกระเบื้องดินเผาแบบโบราณ มีความรู้เรื่องดินที่ใช้สำหรับการทำกระเบื้องดินเผา สามารถออกแบบเตาเผากระเบื้องแบบโบราณที่ให้ความร้อนสม่ำเสมอ

ที่อยู่

118 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90110

<< ย้อนกลับ