รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางอ๊ะ หลงกลาง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การจักสานเตยปาหนัน

ผลงาน

องค์ความรู้ ความสามารถในการใช้ความรู้ที่ได้รับจากบรรพบุรุษมาประยุกต์ปรับปรุงจนเกิดงานชิ้นใหม่ได้ และสามารถคิดประดิษฐ์ลายสานเป็นของตนเอง เช่น ลายน้ำไหล ลายผักไท และเป็นผู้มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ปฏิบัติ โดยมีการเรียนรู้และพัฒนาชิ้นงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งทั้งทางภาคเอกชนและราชการสามารถนำไปใช้ประโยชน์จนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสมาชิกกลุ่มได้ ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในการจักสานเตยปาหนัน อนุรักษ์ลายสานแบบดั้งเดิม ลายดอกจันทร์ ลายลูกแก้ว ลายลงแหวน และคิดประดิษฐ์ลายใหม่ และส่งเสริมให้ปลูกเตยปาหนันเพื่องานจักสาน การถ่ายทอดความรู้ การศึกษาในระบบ และนอกระบบ : เป็นวิทยากรสอนให้แก่โรงเรียนบ้านนาทะเล โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม มัสยิสนาทะเล กิ่งอำเภอหาดสำราญ โรงเรียนนาท่วมเหนือ จังหวัดตรัง ลูก หลาน และสมาชิกของกลุ่มในอำเภอและต่างจังหวัด มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญา สอนให้ผู้สนใจนำไปประกอบอาชีพและพัฒนาวิธีการถ่ายทอดอย่างสม่ำเสมอโดยวิธีการให้ลูก หลาน ไปสาธิตในงานต่างๆ บ้างตามสมควรสอนให้คนในชุมชนอนุรักษ์สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาช้านานให้คงอยู่ต่อไปได้ มีการติดตามและประเมินผล การถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คำปรึกษาแก่กลุ่มอย่างสม่ำเสมอ มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยภาคธุรกิจและราชการนำผลผลิตไปใช้ประกอบฉากภาพยนต์เผยแพร่ให้คนทั่วประเทศได้เห็นจนเกิดความภาคภูมิใจให้กับชุมชนและครอบครัว

ที่อยู่

17 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา* อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ 92120

<< ย้อนกลับ