รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายกมล อภิธนัง

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูกมล เริ่มต้นอาชีพทำการเกษตร เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงไก่ระบบปิด ปลูกสับปะรดนางแล พืชผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ ปลอดสารพิษ ให้คำแนะนำส่งเสริมอาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปและสมาชิก ได้มีความรู้เกิดการขยายผลในระดับชุมชน จนชุมชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างมีความสุข ทั้งหมดนี้ดำเนินการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแบบอย่าง ผลงานโดดเด่น ครูกมล ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกองทุนหมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์ได้เข้าไปบริหารงานในเรื่องของการจัดสวัสดิการต่าง ๆ และส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกที่มีหนี้สินถาวร ที่ไม่มีโอกาสจะชำระหนี้สินทั้งหมดได้ จนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของกลุ่มประสบความสำเร็จทุกประการ พร้อมส่งเสริมสาธารณประโยชน์ลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง จนผลงานได้รับรางวัล การบริหารจัดการดีเด่นโดยหลักธรรมาภิบาล รางวัลชนะเลิศอับดับหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สามารถสร้างกองทุนมีเงินถึง ๑๔ ล้าน มีสวัสดิการต่าง ๆ การเยี่ยมไข้ งานศพฯ สร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงให้สมาชิก เมื่อได้รับตำแหน่งประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด ทั้งยังได้รับตำแหน่งปราชญ์ชุมชนด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วกันว่า ครูกมล อภิธนัง เป็นปราชญ์ด้านกองทุนและกลุ่มออมทรัพย์อย่างแท้จริง

ที่อยู่

๑๘๕/๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ ๕๗๑๐๐

<< ย้อนกลับ